• /  15
  • 下載費用: 14.90積分  

幼小銜接拼讀練習.doc

'幼小銜接拼讀練習.doc'
?各位家長:為了讓您的孩子能更好更快地掌握拼音,設計了拼音過關練習卷,請您每天監督您的孩子能夠又快又準地讀出來。每張至少要讀5遍以上。第一課拼音過關測試卷一、準確認讀ā e ǒ à è o á ě ó ǎ ò ē ō ɑ é 二、比一比,讀一讀ā—ō   á—ò   é—è   ?!?  ā—ě   ó—é   e—ɑ ?!?nbsp; à—ó ɑ—ǒ  ǒ—ě   ō—é   è—à  à—é    ò—é  á—è  ɑ—é日 期讀 了幾 遍家 長簽 名第二課拼音過關測試卷一、準確認讀ī ù yí ǖ í ǚ   yǐ ü i ū wǔ u y yù w yi ǘ ǐ wu yì  yī wū ú wú ì yū yú ǔ yǔ wù ǜ二、比一比,讀一讀ī—yu   ǖ—ū   í—ù   ǚ—ǔ  yú—wù ü—wǔ yǐ—yǔ ì— wú ī—ì ù—ǜ    yù—wǔ    ǜ—í wu—yú   yí—yù   i—ü三、讀準詞語。ā yí yǔ yī wǔ yī yì yì日 期讀 了幾 遍家 長簽 名第三課拼音過關測試卷一、 拼一拼,讀一讀pà bǎ pú bō mū bà má fà mù bò mà bī bó fǎ bí fá bǐ pó bì bú fó bǔ bù pā pò mǎ pī bā pí pū mā pǐ mō pì pǒ mó wǒ mǒ mò mī bá mí mǐ mì pǎ mú mǔ pǔ fā pō fū pù bǒ fú fǔ pá fù二、讀準詞語bà bɑ mā mɑ bó bo bǐ yì bǐ bǔ yú pó po ā yí wū yā yǔ yī wá wɑ 三、認讀我 爸爸 媽媽 拓展識字:把 八 爸 卜 吧 比 不 布 步 皮 婆 嗎 媽 米 木 么 怕 發 法 大 地 的 第 打 搭 答 讀 肚 多 朵 得 體 土 綠我會認( )個日 期讀 了幾 遍家 長簽 名第四課拼音過關測試卷一、 拼一拼,讀一讀dā tǎ lí tè tī né dǔ dǎ tí tì lǚ dǎ tú tǔ tù dí tà nú tā nǔ dì nù tǐ nǜ ná dú nǎ lǜ tū dù nà lǐ nè nī dǐ ní là nǐ nì nā lū dé lú dē lǔ dá lù lǘ nǚ lā lá dī lǎ lē dū lè lī lì二、讀準詞語lǎ bɑ ní tǔ lǜ dì nǎ lǐ lǚ tú dà mǐ tǔ dì mù mǎ dà dì tǐ yù tí mù fā nù nà lǐ mǎ lù dà fó三、認讀大地 馬 大米 土地 拓展識字:他 你 那 拿 呢 哪 女 努 里 力 立 拉 路 了 羅 落 爬 伯 瀑 坡 怒 喇 叭 梨 理 拔 扶 驢 鼻 涕 圖 梯 泥 我會認( )個日 期讀 了幾 遍家 長簽 名第五課拼音過關測試卷一、 拼一拼,讀一讀hé huā hé gé yí gè hú tu huǒ guō guā guǒ hǔ pò huā duǒ gē ge lí huā huà huà há mɑ huǒ bǎ kuā dà luò tuo huá huá tī bō luó tuō dì guō lú hā mì guā wǒ guó huā bù kuà bù luó bo kě wù kè huà kè kǔ gū gu mó gu二、認讀荷花 哥哥 弟弟 個人 畫畫 拓展識字:個 古 歌 瓜 過 國 可 棵 顆 課 客 和 合 話 花 火 花 胡 幾 雞 機 家 加 句 記 急 起 七 氣 其 齊 去 騎 西 洗 下 夏 戲我會認( )個日 期讀 了幾 遍家 長簽 名第六課拼音過關測試卷一、 拼一拼,讀一讀xià qí jí gé yì qǐ xī guā guó jiā xí tí xǐ yī fu xì jù yú xiā jī qì jú huā jì xù dǎ qì gē qǔ guò qù fù xí dā jī mù huò qǔ xī qí jiā fǎ jǔ lì qià qià huà jiā qì tǐ xǐ yī jī mǔ jī bō luó 二、 認讀上下 洗衣服 小雞拓展識字:細 奇 汽 荷 哥 弟 狐 貍 旅 鼓 姑 果 以哭 跨 鍋 滑 梯 菊 須 積 旗 繼 續 集 架 騎 洗 服 積 器 午 雨 河 衣我會認( )個日 期讀 了幾 遍家 長簽 名第七課拼音過關測試卷一、拼一拼,讀一讀zǔ mǔ sī guā wà zi cí yǔ zǐ sè zá jì fǎ zé luō suo zī gé zǐ dì zì mǔ zuò huà jì cè gē cí jí cù zì sī zǔ guó sī jī fù zé cí qì fù sū zǐ xì yú cì sù shuō qǐ sù cū xì tǔ sī sú yǔ yā zi sè sù dà zì zuò hè kǎ huǒ sù zì jǐ sù dù 。省略部分?!「摺∨堋∶纭∑≡纭“〉健∝垺√摇∶纭∶睢∧_ 笑 ?!∮小∮帧☆^ 后 候 豆 走 都 右 狗 ?!×∏铩【汀〔佟×∏颉W 我會認( )個日 期讀 了幾 遍家 長簽 名第十一課拼音過關測試卷一、 拼一拼,讀一讀shù yè quē shǎo rì yuè jué zé biè niu xué xí yuè ér nüè dài xuě bái xǐ què tiē huà nǚ ér cè lüè xué xiào cū lüè yuè dú cí tiě hēi yè xuě huā hú dié yuē shù ér qiě quē fá qié zi kē xué niè shǒu niè jiǎo xǐ yuè xuē zi ěr duo dì èr gè yuè qǔ pí xié jué sè yuē huì ěr jī 二、 認讀大家 飛機 小河 月兒 學校 有趣 入口 拓展識字:爺 也 野 葉 夜 別 撇 滅 鐵 切 茄 缺 學 雪 血 月 越 約 絕 覺 街 借 界 結 姐 躍 確 鵲 蝴 蝶 謝 牙 鞋 兒 麻 雀 決 列 貼 郵 票 些 閱 訣 烈 我會認( )個日 期讀 了幾 遍家 長簽 名第十二課拼音過關測試卷一、拼一拼,讀一讀tiān ān mén zhěn tóu jī dàn mǐn gǎnquàn gào dān xīn lùn tán jiǔ tán hàn shān wén jù hé lún chuán zì diǎndà yàn nán fēi chūn sǔn shān pō guǒ yuán dào tián bái yún zuǒ yòu chē lún zhēn jiǎ zhǐ nán zhēn huī chén jiě fànɡ jūn chèn zhí yuán zhū bǐhuān kuài chèn rè dǎ tiě shēn tǐ yuán quān zhēn zhū rén shēn qiān bǐ shēn qiǎn shén huà wài bīn bīn bīn yǒu lǐ xuān chuán shēn shǒu pīn yīn pǐn zhì rén mín qīn rèjīn jīn yǒu wèi shǐ jìn zǎo chén fān gǔn yí cùn xì jūn chūn tiān qún zi shén mì xún zhǎo shī rùn tūn tūn tǔ tǔ rén qún guǎng kuò zūn shǒu pín fán 二、認讀大山 田地 左右 一片 一半 白云 她們拓展識字:安 按 班 盤 蛋 談 看 難 藍 汗 站 饞 山 然 咱 參 三 顏 完 天 田 前 面 本 們 門 跟 肯 很 點 電 真 塵 身 人 怎 拼 您 林 今 親 心 新 信 棍 困 昏 尊 論 輪 村 孫 春 軍 群 尋 訓 因 音 印 銀 云 韻 森 進 近 巾 辛 勤 年我會認( )個日 期讀 了幾 遍家 長簽 名第十三課拼音過關測試卷一、 拼一拼,讀一讀shuǐ ɡānɡ tái dēnɡ xiónɡ yīnɡ ɡānɡ qiánɡ hónɡ xīnɡ ɡōnɡ rén ɡān jìnɡ shēnɡ huó chí tánɡ xīn qínɡ tài yánɡ yǎn jinɡ yōnɡ bào děnɡ dài cǎi hónɡ tái fēnɡ cōnɡ minɡ xiōnɡ měnɡ qián tánɡ jiānɡ pín qiónɡ nào zhōnɡ zhuānɡ jiɑ zhuànɡ jī shānɡ xīn shànɡ shēnɡ ān jìnɡ xiànɡ cè ɡuǎnɡ dà chénɡ mén běi jīnɡ nénɡ ɡàn yánɡ ɡuānɡ mì fēng tīnɡ jiǎnɡ fēnɡ shōu liànɡ jīnɡ jīnɡ zhènɡ què zhěnɡ qí chōnɡ fēnɡ qiū ɡāo qì shuǎnɡ二、讀句子(1)wǒ de bà bɑ shì yōu xiù fēi xínɡ yuán。(2)wánɡ hónɡ hé xiǎo mínɡ shì duì hǎo pénɡ you。(3)zì xuǎn shānɡ chǎnɡ lǐ de dōnɡ xi zhēn duō ɑ !(4)xià tiān dào le , xiǎo shù ɡěi wǒ men chēnɡ kāi lǜ sè de xiǎo sǎn.(5)yè kōnɡ zhōnɡ yuán yuán de yuè liɑnɡ xiànɡ yù pán.二、認讀老師 文學 花朵 白鵝 一條 雨天 小橋拓展識字:昂 幫 忙 榜 樣 傍 王 洋 光 旁 胖 盲 方 防 房 向 香 蹦 碰 朋 夢 風 等 燈 疼 能 冷 風 更 成 正 工 從 整 爭 聲 ?!∩≠洝∷汀印∪浴∑埂”〔 《”姟∷伞M 沖 命 平 明 另 庭 經 驚 寧 聰 敬 功 中 種 慶 興 行 形 容 我會認( )個日 期讀 了幾 遍家 長簽 名
關 鍵 詞:
銜接 練習 拼讀 幼小
 天天文庫所有資源均是用戶自行上傳分享,僅供網友學習交流,未經上傳用戶書面授權,請勿作他用。
關于本文
本文標題:幼小銜接拼讀練習.doc
鏈接地址: http://www.476824.live/p-49949723.html
關于我們 - 網站聲明 - 網站地圖 - 資源地圖 - 友情鏈接 - 網站客服點擊這里,給天天文庫發消息,QQ:1290478887 - 聯系我們

本站為“文檔C2C交易模式”,即用戶上傳的文檔直接賣給(下載)用戶,本站只是中間服務平臺,本站所有文檔下載所得的收益歸上傳人(含作者)所有【成交的100%(原創)】。本站是網絡服務平臺方,若您的權利被侵害,侵權客服QQ:1290478887 歡迎舉報。

[email protected] 2017-2027 http://www.476824.live 網站版權所有

粵ICP備19057495號 

收起
展開
球探网即时蓝球比分 股票大宗交易规则 幸运飞艇最新 江西11选5走势 宁夏体彩11选五投注 pk10计划软件冠军五码 燕赵福利彩票网排列7 30选5开奖结果122期 配资买股票 今日陕西十一选五开奖结果 大盘股一定是权重股